0
Saturday,  May 26,2018,03:15 (GMT+7)

Hanoi Stock Exchange on April 18, 2017

The Saigon Times Daily
Tuesday,  Apr 18,2017,20:53 (GMT+7)
Zoom in

Zoom out

Add to Favorites

Print

Send to a friend

Hanoi Stock Exchange on April 18, 2017

The Saigon Times Daily

HNX-INDEX: 89.12 (+0.94%)
Stock Price Change Volume
ACB              22,900 +400         19,681,280
ACM                1,700 0              291,820
ADC              15,500 -100                     300
ALT              16,000 0                        -  
ALV                3,600 0                  3,010
AMC              30,800 0                        -  
AME                4,200 0                        -  
AMV              15,600 0                  8,430
API              25,300 -200              211,910
APP                8,100 0                        -  
APS                2,600 0              128,300
ARM              31,000 +1,900                  1,000
ASA                2,000 -100                15,800
ATS              14,000 +400                86,900
B82                2,900 -300                16,200
BAX              20,000 0                        -  
BBS              12,800 0                        -  
BCC              15,100 +100              207,361
BDB              10,000 0                        -  
BED              40,000 +3,000                     100
BHT                2,900 0                        -  
BII                2,400 -100                68,900
BKC                6,000 +500                     200
BLF                3,900 +200                     200
BPC              18,500 +300                  1,100
BSC              13,600 -1,500                  1,200
BST              12,500 0                        -  
BTS                8,600 0                  1,100
BVS              16,600 +100                41,310
BXH              21,800 +1,900                     800
C92              13,200 +200                     300
CAN              23,000 0                        -  
CAP              31,400 0                  3,601
CCM              13,500 0                        -  
CDN              22,000 -1,000                     200
CEO              12,400 -100           2,313,800
CJC              37,000 0                        -  
CKV              14,000 0                        -  
CLH              14,900 -100                     100
CLM              15,500 +800                        -  
CMC                5,000 0                        -  
CMI                4,600 -100                28,100
CMS                6,000 0                        -  
CPC              26,200 +300                  3,000
CSC              30,900 +100                21,700
CT6                4,900 0                        -  
CTA                1,500 0                        -  
CTB              32,800 0                        -  
CTC                5,000 0                        -  
CTP              13,200 -300           1,137,900
CTS                8,000 +100              505,725
CTT                6,600 -700                  1,457
CTX              16,600 0                        -  
CVN                2,600 0                  2,800
CVT              49,300 +800              337,560
CX8                9,000 0                        -  
D11              14,200 +500                        -  
DAD              16,400 0                        -  
DAE              16,400 0                        -  
DBC              29,400 -1,100              143,000
DBT              16,500 -400                  2,480
DC2                5,800 +100                  2,880
DC4                7,400 0                        -  
DCS                2,300 0              706,400
DGC              35,500 0                58,800
DGL              35,200 -800                14,900
DHP                9,800 0                        -  
DHT              91,300 +3,500                  9,721
DID                5,500 0                        -  
DIH              10,300 -200                30,600
DL1              11,500 0                  1,600
DLR                8,000 +700                  2,000
DNC              33,000 0                        -  
DNM              24,000 -100                     200
DNP              26,400 +200              115,000
DNY                7,300 0                  1,000
DP3              32,500 0                  6,600
DPC              18,300 0                        -  
DPS                2,600 -100              109,000
DST              26,600 -400              359,400
DXP              15,000 -500                21,244
DZM              11,000 0                  4,600
E1SSHN30              10,000 0                        -  
EBS                9,500 0                  2,500
ECI              13,000 0                        -  
EID              14,200 -300                     500
FDT              35,000 0                        -  
FID                1,600 0                        -  
G20                3,200 -100                32,300
GLT              44,600 +3,400                     100
GMX              24,000 0                  1,000
HAD              39,700 -300                  4,200
HAT              35,900 +1,400                  4,700
HBE                7,500 0                        -  
HBS                2,900 +200                  1,500
HCC              32,000 +100                  7,700
HCT              18,000 0                        -  
HDA              10,100 0              628,400
HDO                1,100 -100              137,200
HEV              11,900 -100                  1,000
HGM              34,200 0                        -  
HHC              45,100 +4,100                32,950
HHG                9,600 +100                87,465
HJS              16,100 -100                     520
HKB                6,400 -200           1,121,304
HKT                4,800 -200                  8,100
HLC              12,100 0                        -  
HLD              11,800 -100                  3,700
HLY              16,600 +1,500                  1,300
HMH              12,800 -100                25,073
HNM                6,100 0                  3,900
HOM                6,000 0                        -  
HPM              19,100 0                     100
HST                6,400 0                        -  
HTC              30,500 0                        -  
HTP              18,000 +600                        -  
HUT              13,400 +500           1,482,887
HVA                2,400 0                64,672
HVT              29,500 0                  4,400
ICG                7,300 +200                  2,800
IDJ                2,000 -100                55,400
IDV              51,300 +300                19,900
INC                5,700 0                        -  
INN              63,500 +1,500                23,300
ITQ                3,100 +100                38,200
IVS              10,400 -600                19,300
KDM                3,500 +100                47,400
KHB                1,600 -100              392,400
KHL                   900 0                        -  
KKC              15,600 0                  7,300
KLF                2,300 +100           2,173,475
KMT                9,000 0                        -  
KSD                3,100 -200                     100
KSK                1,100 0              214,200
KSQ                1,600 0                     300
KST              13,000 0                        -  
KTS              51,800 +4,700                  8,663
KTT                5,700 +500                25,200
KVC                2,300 0              800,500
L14              69,000 +500                16,861
L18                9,900 0                        -  
L35                5,400 0                        -  
L43                5,700 0                        -  
L44                1,800 0                        -  
L61                8,700 0                        -  
L62                7,500 0                        -  
LAS              12,400 -100              205,992
LBE              15,500 0                        -  
LCD                7,900 +600                        -  
LCS                3,600 0                        -  
LDP              38,500 +500                  6,300
LHC              60,200 -1,800                32,250
LIG                5,200 0                33,200
LM7                3,000 0                        -  
LO5                3,500 0                        -  
LTC                3,900 0                        -  
LUT                2,900 0                        -  
MAC                8,500 0                13,000
MAS              89,200 +200                  1,400
MBG                3,900 -100                  8,500
MBS                5,900 -200              235,620
MCC              13,600 -300                  8,500
MCF              14,600 -300                     551
MCO                1,800 +100                64,500
MDC                5,500 +200                     300
MEC                2,600 -100                  3,000
MHL                6,200 0                     200
MIM                2,900 0                        -  
MKV              14,400 -1,600                  2,300
MLS              25,400 +200                  5,500
MNC                5,500 -200                16,800
MPT                5,100 -100                26,410
MSC              27,500 0                        -  
MST              10,100 0              496,500
NAG                5,400 0                     500
NBC                6,200 0                        -  
NBP              14,800 0                        -  
NDF                2,800 0                23,700
NDN                8,300 +100              206,930
NDX              11,800 +100                  2,300
NET              30,200 -500                18,000
NFC              17,000 0                        -  
NGC                9,900 0                        -  
NHA              10,300 0                  8,400
NHC              35,000 0                  1,100
NHP                3,700 -100              298,733
NPS              11,000 0                        -  
NST              10,400 +100                     400
NTP              75,500 +500                14,101
NVB                4,400 0                  1,200
OCH                5,900 +500                     700
ONE                6,300 0                  7,000
ORS                3,100 +200                     100
PBP              13,400 +300                     100
PCE              16,300 0                        -  
PCG                8,500 0                        -  
PCN                2,900 0                  1,100
PCT                9,100 -300                     200
PDB              19,500 0                11,300
PDC                4,100 0                        -  
PEN                8,700 0                        -  
PGS              19,100 +1,200              564,263
PGT                3,200 0                        -  
PHC              13,000 -100              112,300
PHP              15,700 +100                     200
PIC              13,000 +500                     500
PIV              15,800 -200              426,029
PJC              26,500 0                        -  
PLC              28,300 0                12,139
PMB              14,000 +900                15,030
PMC              75,000 -1,000                  1,720
PMP              17,300 0                        -  
PMS              31,000 0                        -  
POT              18,800 +300                     200
PPE              12,800 +100                     700
PPP              13,300 0                        -  
PPS              11,300 0                     360
PPY              17,400 0                        -  
PRC              20,100 +2,000                        -  
PSC              16,000 0                        -  
PSD              16,700 0                        -  
PSE              11,500 0                  1,800
PSI                4,900 -100                     100
PSW              12,600 0                        -  
PTD              18,000 0                        -  
PTI              25,500 -1,500                     135
PTS                5,600 0                        -  
PV2                1,800 0                95,400
PVB              10,000 0                62,200
PVC                7,500 -100                60,400
PVE                7,200 +200                64,300
PVG                7,400 +600              191,400
PVI              29,400 +500                36,180
PVL                2,800 0                        -  
PVR                2,300 -200                  8,800
PVS              16,700 +300              722,346
PVV                1,400 -100                95,216
PVX                2,100 0              774,748
PXA                1,500 +100                42,700
QHD              35,000 +600                21,620
QNC                3,800 +300                16,400
QST              12,600 0                        -  
QTC              25,800 0                  1,000
RCL              25,000 0                        -  
S55              37,500 0                  2,100
S74                6,700 0                26,512
S99                5,100 +200              255,765
SAF              53,900 0                         9
SAP              16,100 0                        -  
SCI                8,300 0                        -  
SCJ                1,800 0                        -  
SCL                3,600 0                        -  
SD2                6,600 +100                  5,900
SD4              10,800 0                        -  
SD5              10,100 +100              151,400
SD6                9,000 -400                53,600
SD7                4,200 +100                     200
SD9                7,800 +100                  1,100
SDA                3,100 +100                24,286
SDC              15,500 +1,000                        -  
SDD                2,300 -100                     518
SDE                1,200 0                        -  
SDG              33,600 0                        -  
SDH                1,800 -100                30,500
SDN              35,500 0                        -  
SDP                6,400 0                22,860
SDT                8,900 +100                  2,000
SDU              17,800 +1,000                     100
SDY                7,700 0                        -  
SEB              29,000 0                        -  
SED              18,700 0                        -  
SFN              29,900 0                        -  
SGC              47,300 0                        -  
SGD              10,000 -400                     200
SGH              37,000 0                     100
SGO                1,400 0                        -  
SHB                7,400 +200         28,742,623
SHN                9,900 -100           1,697,200
SHS                7,900 +200              862,660
SIC                5,800 -200              221,200
SJ1              17,800 0                        -  
SJC                4,800 -200                     200
SJE              26,700 -2,800                     100
SLS            148,300 -1,600                17,988
SMN                9,200 0                        -  
SMT              20,800 -600                  3,100
SPI                2,300 0                75,700
SPP              20,900 -2,000                     700
SRA              12,900 0                  3,116
SSM              17,600 -400                  5,500
STC              30,000 +100                     700
STP                5,100 +100                  3,500
SVN                2,700 +100              334,000
TA9              21,600 0                11,400
TAG              35,500 0                        -  
TBX              10,000 0                        -  
TC6                4,600 0                  8,400
TCS                4,800 0                        -  
TDN                4,800 +100                  3,100
TEG                7,500 +200              714,910
TET              28,000 0                        -  
TFC                6,500 +100                  6,800
TH1                7,000 0                        -  
THB              18,200 0                        -  
THS                8,400 0                     800
THT                6,500 +200                27,310
TIG                3,700 0              396,300
TJC                8,700 0                40,000
TKC              17,200 -300                  2,215
TKU              12,400 +600                  1,700
TMB                9,000 +300                  1,300
TMC              14,500 0                        -  
TMX              11,500 0                        -  
TNG              13,000 +100              135,400
TPH                7,200 +100                     100
TPP              30,500 -100                     382
TSB              10,500 +500                  2,500
TST                5,600 0                        -  
TTB                6,900 0              203,100
TTC              18,700 +400                  3,000
TTH                8,400 -900              843,518
TTZ                2,900 +100                11,000
TV2            225,000 +2,900                  4,455
TV3              30,300 +2,700                     100
TV4              15,200 0                        -  
TVC              12,800 0              701,300
TVD                6,000 0                  1,000
TXM              10,100 -100                     800
UNI                4,100 0                  7,900
V12              11,000 0                        -  
V21              12,500 -600                  8,094
VAT                3,500 +100                  4,300
VBC              71,000 -4,000                  5,000
VBH              20,900 0                        -  
VC1              19,500 0                     142
VC2              16,900 -100                  2,006
VC3              31,300 +200              554,913
VC6                8,500 0                     500
VC7              22,500 +200                  9,298
VC9                9,300 0                        -  
VCC              12,900 0                       50
VCG              15,000 +100           2,072,415
VCM              23,600 0                     100
VCR                2,500 0                57,000
VCS            149,400 +400                75,092
VDL              36,400 0                        -  
VDS              10,100 +600              224,700
VE1              11,000 -500                  2,500
VE2              11,600 0                     700
VE3              13,200 0                  2,000
VE4              13,900 0                        -  
VE8              12,200 -900                  5,000
VE9                6,300 +100                     104
VFR              10,000 0                     500
VGC              16,000 +100              348,200
VGP              23,200 0                        -  
VGS              12,300 +100              162,900
VHL              68,000 0                        -  
VIE                3,800 0                     500
VIG                1,500 +100                29,700
VIT              29,300 +800                24,300
VIX                5,900 +300              565,289
VKC              11,400 -400              151,700
VLA              11,400 -600                     300
VMC              38,500 0                16,800
VMI                5,400 +200              631,100
VMS              13,200 0                        -  
VNC              36,000 0                        -  
VND              15,100 +300              167,747
VNF              53,000 0                        -  
VNR              23,000 -700                10,500
VNT              37,000 +3,000                     150
VSA              26,000 +2,000                     300
VTC                8,600 -700                13,285
VTH              12,400 +600                     200
VTL              11,300 0                        -  
VTS              10,500 0                        -  
VTV              18,700 -100                  4,500
VXB              11,700 0                        -  
WCS            184,000 +4,000                     100
WSS                4,300 0              120,800
WSS                4,300 -100              112,900
WCS            152,000 0                     100
WSS                5,500 +100              139,400

 

Share with your friends:             
 

Giấy phép Báo điện tử số: 321/GP-BTTT, cấp ngày 26/10/2007
Deputy Editor-in-Chief: Pham Huu Chuong
Managing Editors: Nguyen Van Thang, Huynh Cam Tung
Head Office: 35 Nam Ky Khoi Nghia St., Dist.1, Ho Chi Minh City, Vietnam. Tel: (84.8) 829 5936; Fax: (84.8) 829 4294.
All rights reserved. Developed by Mat Bao Company.