0
Saturday,  May 26,2018,03:35 (GMT+7)

Hanoi Stock Exchange on April 19, 2017

The Saigon Times Daily
Wednesday,  Apr 19,2017,21:03 (GMT+7)
Zoom in

Zoom out

Add to Favorites

Print

Send to a friend

Hanoi Stock Exchange on April 19, 2017

The Saigon Times Daily

HNX-INDEX: 89.11 (-0.01%)
Stock Price Change Volume
ACB              22,700 -200           2,314,444
ACM                1,700 0              169,630
ADC              15,500 0                        -  
ALT              16,000 0                        -  
ALV                3,300 -300                  2,500
AMC              30,800 0                     300
AME                4,200 0                        -  
AMV              15,000 -600                12,100
API              25,300 0                  2,600
APP                8,100 0                        -  
APS                2,500 -100                  9,051
ARM              31,000 0                        -  
ASA                2,000 0                  7,100
ATS              13,800 -200                  1,300
B82                2,900 0                  5,600
BAX              20,000 0                        -  
BBS              13,200 +400                     100
BCC              15,200 +100              185,479
BDB              10,000 0                        -  
BED              40,000 0                        -  
BHT                2,900 0                        -  
BII                2,600 +200              156,400
BKC                6,000 0                        -  
BLF                3,800 -100                  3,200
BPC              17,200 -1,300                  7,700
BSC              14,900 +1,300                     100
BST              12,500 0                        -  
BTS                8,500 -100                     400
BVS              16,800 +200                78,200
BXH              23,900 +2,100                     100
C92              13,200 0                        -  
CAN              23,000 0                        -  
CAP              32,000 +600                  4,500
CCM              13,500 0                        -  
CDN              22,000 0                  3,600
CEO              12,300 -100           1,748,500
CJC              37,000 0                        -  
CKV              13,000 -1,000                10,000
CLH              13,900 +500                     100
CLM              15,500 +800                        -  
CMC                5,000 0                        -  
CMI                4,500 -100                47,400
CMS                6,000 0                        -  
CPC              26,200 0                     200
CSC              31,000 +100                21,300
CT6                4,900 0                        -  
CTA                1,400 -100                11,900
CTB              32,800 0                  2,100
CTC                5,000 0                        -  
CTP              13,200 0              285,300
CTS                8,100 +100              155,534
CTT                7,100 +500                     100
CTX              17,000 +400                     500
CVN                2,500 -100                  2,600
CVT              48,900 -400              209,900
CX8                9,000 0                        -  
D11              14,200 +500                       30
DAD              16,400 0                     100
DAE              16,400 0                        -  
DBC              29,400 0                58,350
DBT              16,400 -100                  7,310
DC2                6,000 +200                  7,000
DC4                7,500 +100                  1,000
DCS                2,400 +100              476,511
DGC              35,500 0                18,600
DGL              35,500 +300                10,500
DHP                9,800 0                  1,200
DHT              92,900 +1,600                16,995
DID                5,500 0                        -  
DIH              10,500 +200                  2,900
DL1              11,200 -300                  1,600
DLR                8,400 +400                  2,000
DNC              33,000 0                        -  
DNM              24,000 0                        -  
DNP              26,900 +500                93,325
DNY                7,300 0                  2,103
DP3              33,000 +500                  9,800
DPC              18,300 0                     100
DPS                2,600 0                14,610
DST              26,100 -500              345,100
DXP              14,900 -100                  9,000
DZM              11,000 0                       10
E1SSHN30              10,000 0                        -  
EBS                9,500 0                     200
ECI              13,000 0                        -  
EID              14,600 +400                  2,200
FDT              35,000 0                        -  
FID                1,600 0                        -  
G20                3,200 0                11,000
GLT              41,500 -3,100                     400
GMX              24,000 0                  1,000
HAD              37,500 -2,200                     100
HAT              35,900 0                        -  
HBE                7,500 0                        -  
HBS                2,900 0                        -  
HCC              31,900 -100                  7,200
HCT              18,500 +500                     200
HDA              10,300 +200                18,500
HDO                1,200 +100                11,500
HEV              12,200 +300                     100
HGM              34,200 0                        -  
HHC              45,100 0                     630
HHG                8,700 -900           1,485,200
HJS              16,100 0                30,000
HKB                6,300 -100              986,800
HKT                5,000 +200                  7,400
HLC              12,100 0                        -  
HLD              11,600 -200                25,500
HLY              17,800 +1,200                     100
HMH              12,800 0                  7,400
HNM                6,100 0                12,100
HOM                6,000 0                  1,900
HPM              19,200 +100                     200
HST                6,400 0                        -  
HTC              31,000 +500                  3,500
HTP              18,000 +600                        -  
HUT              13,200 -200              666,730
HVA                2,400 0                51,220
HVT              29,800 +300                  3,100
ICG                7,300 0                  8,100
IDJ                2,100 +100                27,000
IDV              51,300 0                38,000
INC                5,700 0                        -  
INN              63,400 -100                     200
ITQ                3,100 0                32,100
IVS              10,200 -200                  1,020
KDM                3,500 0                25,700
KHB                1,700 +100              421,900
KHL                   900 0                        -  
KKC              15,600 0                  5,900
KLF                2,300 0           2,509,949
KMT                9,000 0                        -  
KSD                3,100 0                     610
KSK                1,100 0              197,100
KSQ                1,500 -100                47,260
KST              13,000 0                        -  
KTS              49,000 -2,800                13,650
KTT                5,700 0                25,000
KVC                2,300 0                93,700
L14              71,600 +2,600                23,043
L18                9,900 0                        -  
L35                5,400 0                        -  
L43                5,700 0                        -  
L44                1,800 0                  1,000
L61                8,700 0                        -  
L62                7,500 0                        -  
LAS              13,600 +1,200              347,030
LBE              15,500 0                        -  
LCD                7,900 +600                        -  
LCS                3,600 0                        -  
LDP              38,000 -500              343,100
LHC              62,200 +2,000                17,100
LIG                5,700 +500              276,810
LM7                3,000 0                        -  
LO5                3,500 0                        -  
LTC                3,600 -300                15,100
LUT                2,900 0                     100
MAC                8,500 0                12,800
MAS              91,000 +1,800                  3,900
MBG                3,900 0                17,800
MBS                5,900 0              203,000
MCC              13,500 -100                  1,200
MCF              14,400 -200                  8,025
MCO                1,900 +100                     100
MDC                5,800 +300                     200
MEC                2,400 -200                     942
MHL                6,300 +100                     200
MIM                2,900 0                        -  
MKV              14,400 0                        -  
MLS              25,200 -200                     700
MNC                5,600 +100                     979
MPT                5,100 0                19,900
MSC              28,000 +500                     100
MST              10,000 -100              303,900
NAG                5,400 0                  4,400
NBC                6,400 +200                16,360
NBP              16,200 +1,400                     100
NDF                2,800 0              123,100
NDN                8,100 -200                72,034
NDX              11,800 0                        -  
NET              30,200 0                  2,880
NFC              17,000 0                        -  
NGC                9,900 0                        -  
NHA              10,300 0                  3,500
NHC              34,000 -1,000                     100
NHP                3,700 0              228,525
NPS              11,000 0                        -  
NST              10,700 +300                     300
NTP              75,600 +100                  2,224
NVB                4,400 0                        -  
OCH                5,400 -500                  2,500
ONE                6,500 +200                     200
ORS                3,000 -100                  2,000
PBP              13,400 0                        -  
PCE              16,300 0                        -  
PCG                8,500 0                        -  
PCN                2,900 0                  2,000
PCT                9,800 +700                     280
PDB              19,500 0                16,200
PDC                4,100 0                        -  
PEN                8,700 0                        -  
PGS              19,000 -100              581,010
PGT                3,000 -200                  5,000
PHC              13,200 +200              342,904
PHP              15,600 -100                11,900
PIC              13,000 0                     600
PIV              15,800 0              881,800
PJC              26,500 0                        -  
PLC              28,500 +200                15,862
PMB              12,600 -1,400                     100
PMC              75,000 0                       68
PMP              17,300 0                        -  
PMS              30,900 -100                  1,590
POT              19,200 +400                  1,500
PPE              12,700 -100                  2,000
PPP              13,300 0                        -  
PPS              11,300 0                  1,000
PPY              17,400 0                        -  
PRC              20,100 +2,000                        -  
PSC              16,000 0                  1,030
PSD              16,900 +200                  1,400
PSE              11,500 0                     200
PSI                4,900 0                        -  
PSW              13,800 +1,200                  5,000
PTD              18,000 0                        -  
PTI              26,000 +500                  4,000
PTS                6,000 +400                  1,200
PV2                1,700 -100                48,300
PVB              10,000 0                57,900
PVC                7,700 +200                74,913
PVE                7,200 0                42,700
PVG                7,400 0                19,000
PVI              29,200 -200                50,650
PVL                2,800 0                        -  
PVR                2,500 +200                     400
PVS              16,600 -100              368,365
PVV                1,400 0              125,600
PVX                2,100 0              534,295
PXA                1,400 -100                65,800
QHD              34,200 -800                10,730
QNC                4,100 +300                  3,095
QST              12,600 0                        -  
QTC              26,000 +200                  2,400
RCL              25,000 0                        -  
S55              37,500 0                  3,600
S74                6,700 0                12,600
S99                5,000 -100                13,600
SAF              53,000 -900                     600
SAP              16,100 0                        -  
SCI                8,300 0                        -  
SCJ                1,800 0                        -  
SCL                3,900 +300                  1,400
SD2                6,800 +200                23,100
SD4              10,500 -300                     600
SD5              10,100 0                44,700
SD6                9,000 0                13,200
SD7                4,200 0                        -  
SD9                7,600 -200                26,500
SDA                2,900 -200                  8,192
SDC              15,500 +1,000                        -  
SDD                2,300 0                  3,057
SDE                1,200 0                        -  
SDG              33,600 0                        -  
SDH                1,900 +100                14,300
SDN              35,500 0                        -  
SDP                6,100 -300                99,400
SDT                8,800 -100                22,200
SDU              16,500 -1,300                     100
SDY                7,700 0                        -  
SEB              29,000 0                        -  
SED              18,400 -300                  3,400
SFN              29,800 -100                     100
SGC              47,300 0                        -  
SGD              10,000 0                        -  
SGH              37,000 0                        -  
SGO                1,400 0                        -  
SHB                7,500 +100         23,694,941
SHN              10,000 +100           1,641,860
SHS                8,100 +200              684,475
SIC                6,200 +400              237,800
SJ1              17,800 0                        -  
SJC                4,900 +100                  1,700
SJE              26,700 0                        -  
SLS            153,000 +4,700                43,809
SMN                9,200 0                        -  
SMT              20,700 -100                     300
SPI                2,300 0                53,700
SPP              21,500 +600                26,100
SRA              13,000 +100                     500
SSM              19,000 +1,400                     146
STC              28,900 -1,100                     300
STP                5,200 +100                     101
SVN                2,900 +200              581,300
TA9              21,500 -100                  8,200
TAG              35,500 0                        -  
TBX              10,000 0                        -  
TC6                4,600 0                  7,040
TCS                4,600 -200                  7,000
TDN                4,800 0                  9,204
TEG                7,300 -200              234,000
TET              28,000 0                        -  
TFC                5,900 -600                     100
TH1                7,000 0                        -  
THB              18,500 +300                     100
THS                8,400 0                        -  
THT                6,800 +300              258,480
TIG                3,700 0              119,200
TJC                8,600 -100                10,800
TKC              18,000 +800                     200
TKU              12,200 -200                  9,200
TMB                9,000 0                        -  
TMC              14,500 0                        -  
TMX              11,500 0                        -  
TNG              13,000 0              105,405
TPH                7,200 0                        -  
TPP              30,500 0                        -  
TSB              10,500 0                  7,000
TST                5,600 0                        -  
TTB                6,800 -100              195,500
TTC              18,200 -500                     703
TTH                9,000 +600              211,331
TTZ                2,900 0                12,700
TV2            230,000 +5,000                18,709
TV3              30,300 0                       90
TV4              15,200 0                        -  
TVC              12,500 -300              949,300
TVD                6,000 0                  2,200
TXM              10,100 0                  3,900
UNI                4,200 +100                     800
V12              11,000 0                     500
V21              12,500 0                     200
VAT                3,400 -100                  7,900
VBC              74,000 +3,000                12,200
VBH              20,900 0                        -  
VC1              19,500 0                        -  
VC2              16,900 0                  3,900
VC3              30,800 -500              705,640
VC6                8,500 0                        -  
VC7              22,600 +100                28,987
VC9                9,300 0                        -  
VCC              13,000 +100                  8,500
VCG              15,100 +100           1,338,060
VCM              23,600 0                         2
VCR                2,400 -100                22,300
VCS            150,900 +1,500                69,932
VDL              36,400 0                        -  
VDS              10,200 +100                79,800
VE1                9,900 -1,100                  1,600
VE2              11,600 0                        -  
VE3              13,200 0                     500
VE4              13,900 0                     400
VE8              12,100 -100                  9,300
VE9                6,300 0                        -  
VFR              10,000 0                        -  
VGC              16,000 0              332,500
VGP              23,200 0                        -  
VGS              12,400 +100              179,540
VHL              68,000 0                        -  
VIE                3,800 0                        -  
VIG                1,400 -100                96,000
VIT              29,900 +600                15,700
VIX                5,700 -200              285,000
VKC              12,200 +800              236,350
VLA              11,500 +100                     400
VMC              40,500 +2,000                16,500
VMI                5,300 -100                49,110
VMS              13,300 +100                33,730
VNC              36,000 0                        -  
VND              14,900 -200              189,980
VNF              53,000 0                        -  
VNR              23,300 +300                  9,200
VNT              33,500 -3,500                  4,800
VSA              26,000 0                        -  
VTC                9,100 +500                  1,000
VTH              11,700 -700                  4,600
VTL              12,400 +1,100                     100
VTS              10,100 -400                     300
VTV              19,000 +300                  1,500
VXB              11,700 0                        -  
WCS            180,000 -4,000                     100
WSS                4,200 -100                99,000
WSS                4,300 -100              112,900
WCS            152,000 0                     100
WSS                5,500 +100              139,400

 

Share with your friends:             
 

Giấy phép Báo điện tử số: 321/GP-BTTT, cấp ngày 26/10/2007
Deputy Editor-in-Chief: Pham Huu Chuong
Managing Editors: Nguyen Van Thang, Huynh Cam Tung
Head Office: 35 Nam Ky Khoi Nghia St., Dist.1, Ho Chi Minh City, Vietnam. Tel: (84.8) 829 5936; Fax: (84.8) 829 4294.
All rights reserved. Developed by Mat Bao Company.