0
Tuesday,  May 22,2018,03:31 (GMT+7)

Hanoi Stock Exchange on June 12, 2017

The Saigon Times Daily
Monday,  Jun 12,2017,22:53 (GMT+7)
Zoom in

Zoom out

Add to Favorites

Print

Send to a friend

Hanoi Stock Exchange on June 12, 2017

The Saigon Times Daily

HNX-INDEX: 96.83 (-0.54%)
Stock Price Change Volume
ACB              26,000 -200           2,711,482
ACM                1,900 -100              912,350
ADC              15,900 0                  3,000
ALT              14,500 0                  3,000
ALV              10,500 +900                  3,950
AMC              31,000 -200                25,300
AME                4,300 0                        -  
AMV              17,000 0                  4,300
API              36,000 +1,000                26,500
APP              11,000 +1,000                  8,290
APS                4,400 +400              869,400
ARM              34,200 +3,100                  1,500
ASA                2,300 0              320,800
ATS              22,900 0                  1,300
B82                2,600 0                       19
BAX              24,000 0                        -  
BBS              13,600 0                        -  
BCC              14,600 0              163,359
BDB              10,000 0                        -  
BED              39,500 0                        -  
BHT                5,200 0                        -  
BII                3,900 -400              881,999
BKC                7,900 0                     300
BLF                4,200 0                17,300
BPC              17,400 -300                  2,600
BSC              15,400 0                        -  
BST              12,000 0                        -  
BTS                7,200 0                        -  
BVS              18,200 0                24,080
BXH              15,600 0                        -  
C69                6,600 +100                63,700
C92              11,000 0                        -  
CAN              27,500 0                        -  
CAP              34,500 +1,900                24,300
CCM              25,800 0                        -  
CDN              22,900 0                        -  
CEO              11,400 -100              490,600
CJC              37,000 0                        -  
CKV              18,000 0                        -  
CLH              14,500 0                        -  
CLM              14,700 0                        -  
CMC                6,100 0                        -  
CMI                4,400 -200                37,000
CMS                5,500 +100                  2,000
CPC              30,000 0                     100
CSC              29,100 +100                28,000
CT6                5,600 0                        -  
CTA                1,500 0                     100
CTB              27,000 0                        -  
CTC                4,700 -500                  2,600
CTP              13,600 +900              271,900
CTS              11,000 -100              673,490
CTT                7,900 0                        -  
CTX              17,800 0                        -  
CVN                4,800 +400              217,420
CVT              41,500 0              409,657
CX8                9,700 0                     200
D11              12,600 0                        -  
DAD              20,200 +700                  3,100
DAE              16,600 +800                  4,700
DBC              30,500 -700              245,739
DBT              15,700 +200                14,047
DC2                8,600 0                10,100
DC4                8,200 -200                24,500
DCS                2,600 -100              944,354
DGC              31,100 -100                48,700
DGL              31,200 -300                16,200
DHP                9,900 0                  9,000
DHT              74,100 -100                27,620
DID                5,000 0                        -  
DIH              10,700 0                     100
DL1              16,800 +1,000              211,865
DLR              10,700 0                        -  
DNC              25,000 +1,900                     200
DNM              25,000 0                        -  
DNP              28,000 -500                  5,300
DNY                7,700 0                  3,200
DP3              34,600 -300                15,500
DPC              19,000 0                        -  
DPS                2,700 -100              576,511
DST              28,100 -200              380,800
DXP              14,100 +100                13,000
DZM                8,700 -200                  4,506
E1SSHN30              10,000 0                        -  
EBS                9,100 0                11,000
ECI              13,000 0                        -  
EID              16,000 +100                  5,900
FDT              35,000 0                  3,100
FID                1,600 0                        -  
G20                2,500 -100              182,700
GLT              43,300 0                        -  
GMX              24,800 -200                  1,300
HAD              39,100 -2,800                  1,600
HAT              32,200 -500                  4,410
HBE                7,500 +600                        -  
HBS                3,000 0                  3,000
HCC              36,300 0                51,780
HCT              18,000 0                        -  
HDA              10,500 +200                35,350
HEV              12,600 0                        -  
HGM              35,000 0                        -  
HHC              46,200 -4,300                10,130
HHG                9,000 -300              765,968
HJS              17,500 0                  4,000
HKB                4,900 +100              709,335
HKT                5,000 -300                16,500
HLC              12,200 0                        -  
HLD              11,900 -100              238,100
HLY              18,400 0                        -  
HMH              12,000 +100                  1,600
HNM                5,400 0                        -  
HOM                5,500 0                10,500
HPM              19,400 -200                     200
HST                5,800 0                        -  
HTC              29,600 0                        -  
HTP              17,400 0                       20
HUT              12,300 0              823,720
HVA                2,700 -100                64,500
HVT              32,000 0                     100
ICG                6,900 +100                31,100
IDJ                2,400 -100                42,400
IDV              49,200 +200                28,700
INC                6,700 -700                     200
INN              61,500 -500                  4,900
ITQ                3,500 -100                48,900
IVS              10,000 0              175,600
KDM                4,000 +100                32,100
KHB                2,200 0           1,094,322
KHL                   900 0                        -  
KKC              15,500 -100                  6,800
KLF                2,700 +100           6,119,918
KMT                9,300 +400                        -  
KSD                3,200 +100                     900
KSK                1,400 0           1,013,610
KSQ                2,000 +100                38,600
KST              13,700 +700                     100
KTS              47,000 -1,000                  1,930
KTT                6,500 0                12,500
KVC                2,700 -100              346,100
L14              64,100 -1,100                12,200
L18              11,700 0                        -  
L35                5,000 0                        -  
L43                5,100 0                        -  
L44                2,400 0                  2,700
L61                8,000 0                        -  
L62                7,700 +200                  7,900
LAS              13,000 0                61,770
LBE              17,100 0                        -  
LCD                6,600 0                        -  
LCS                2,900 -300                     100
LDP              37,000 +2,000                     200
LHC              64,200 +200                  6,000
LIG                7,000 0              188,017
LM7                3,300 0                        -  
LO5                2,700 -100                     200
LTC                3,500 0                     300
LUT                2,700 0                     200
MAC                9,100 -100                47,638
MAS              97,000 -1,400                  5,356
MBG                3,600 0                39,500
MBS              10,300 -100              111,265
MCC              13,100 -100                  4,675
MCF              14,900 0                     300
MCO                2,400 +100                25,400
MDC                5,100 -400                     100
MEC                2,600 0                        -  
MHL                6,600 -100                  4,000
MIM                5,700 0                        -  
MKV              13,600 0                        -  
MLS              21,500 0                        -  
MNC                5,500 -200                45,235
MPT                4,500 +300              402,550
MSC              20,000 -2,000                  1,075
MST                9,300 -300              138,000
NAG                5,900 -100                34,206
NBC                5,700 -200                     200
NBP              15,400 0                        -  
NDF              18,300 +1,600              195,700
NDN              10,400 +200              884,640
NDX              12,500 +100                17,200
NET              29,200 -100                15,540
NFC              17,000 +500                        -  
NGC              11,000 0                       35
NHA              10,100 +100                21,500
NHC              29,900 0                        -  
NHP                3,500 0              540,030
NPS              11,700 0                        -  
NST              11,700 -100                     300
NTP              65,500 -400                10,800
NVB                8,100 -800                57,020
OCH                5,400 +100                     100
ONE                6,100 +300                  2,100
ORS                3,100 0                        -  
PBP              13,100 0                  4,100
PCE              14,700 0                        -  
PCG                6,600 +600                  1,400
PCN                3,000 0                  1,000
PCT                9,000 -500                  9,000
PDB              17,600 -400                  4,200
PDC                3,900 0                        -  
PEN                8,900 0                        -  
PGS              18,000 +100                98,276
PGT                4,600 0                41,010
PHC              20,100 -200              268,600
PHP              15,000 +200                  1,700
PIC              14,700 +1,200                  2,120
PIV              25,500 +500              879,430
PJC              27,800 +1,800                     600
PLC              29,700 -100                  6,697
PMB              12,000 0                  2,000
PMC              80,000 0                  7,753
PMP              16,300 -200                  9,000
PMS              26,900 -600                  4,920
POT              18,300 -100                  1,300
PPE              13,400 -100                     100
PPP              10,000 0                        -  
PPS              11,800 0                        -  
PPY              12,300 0                        -  
PRC              20,100 +2,000                        -  
PSC              16,500 +1,000                     523
PSD              16,400 0                        -  
PSE              12,400 0                     200
PSI                4,800 0                        -  
PSW              11,900 0                        -  
PTD              22,500 +2,000                        -  
PTI              23,300 +700                  2,661
PTS                6,200 0                10,000
PV2                2,000 +100              149,500
PVB              10,700 -900              118,610
PVC                7,200 0                87,965
PVE                6,900 0                37,600
PVG                7,000 -100                12,116
PVI              33,500 +2,200           1,151,939
PVL                2,600 +100                11,800
PVS              16,600 0              738,215
PVV                1,400 0                47,800
PVX                2,100 +100           1,038,495
PXA                1,500 -100                55,300
QHD              26,000 0                19,600
QNC                4,100 -100              595,368
QST              12,900 0                        -  
QTC              28,200 -300                     100
RCL              16,900 0                        -  
S55              28,500 -300                  1,480
S74                6,800 +600                13,980
S99                6,500 +100              164,587
SAF              50,000 -4,800                     600
SAP              13,100 0                        -  
SCI                8,000 +500                  1,500
SCJ                2,500 +100                37,000
SCL                3,500 -100                14,000
SD2                6,900 -100                  5,700
SD4              11,400 0                        -  
SD5              11,100 -200                10,500
SD6                9,200 0                  3,150
SD7                3,700 +100                31,700
SD9                7,700 0                28,120
SDA                2,800 +100                19,700
SDC              15,500 +1,000                        -  
SDD                2,300 0                41,100
SDE                1,300 0                        -  
SDG              18,000 0                        -  
SDH                2,900 0                        -  
SDN              33,000 0                        -  
SDP                5,300 0                45,700
SDT                8,700 -200                59,220
SDU              20,000 0                        -  
SEB              32,200 +600                     400
SED              19,000 0                  8,600
SFN              28,500 +1,400                  1,100
SGC              70,000 0                  2,100
SGD              11,900 0                        -  
SGH              33,900 0                        -  
SGO                1,200 0                        -  
SHB                7,100 -100         11,084,602
SHN              10,300 -100           1,099,100
SHS              12,200 +100           1,043,540
SIC                7,400 +200              163,700
SJ1              15,400 -1,500                     100
SJC                7,500 -400                     380
SJE              27,000 0                        -  
SLS            184,300 -700                10,965
SMN                9,200 0                        -  
SMT              20,400 +400                     200
SPI                2,800 +100           1,579,810
SPP              27,900 +600                  1,600
SRA              10,600 -1,000                10,000
SSM              15,800 +200                26,800
STC              27,500 -900                     621
STP                7,800 -700                  3,404
SVN                3,200 +200              166,080
TA9              19,000 +100                     200
TAG              29,700 -3,300                     920
TBX              10,000 0                        -  
TC6                4,300 -100                13,500
TCS                4,300 0                  2,759
TDN                4,500 0                  1,200
TEG                8,300 +400              480,703
TET              29,100 0                        -  
TFC                6,400 +100                  2,100
TH1                5,700 0                        -  
THB              18,300 0                        -  
THS                8,000 0                     400
THT                6,400 -100                  6,160
TIG                4,500 -100              299,820
TJC                7,900 0                        -  
TKC              23,000 -1,500                  1,531
TKU              14,000 0                       20
TMB              10,000 0                        -  
TMC              13,800 0                        -  
TMX                9,700 0                11,000
TNG              15,000 -200              234,631
TPH                8,700 0                     200
TPP              21,500 +1,700                     300
TSB              11,000 0                13,000
TST                5,000 +100                     100
TTB                9,300 +400              717,100
TTC              18,700 0                  1,500
TTH                8,400 +100                64,300
TTT              71,800 0                  3,200
TTZ                4,000 +300              210,600
TV2            174,500 +1,200                     400
TV3              55,600 -6,100                  1,200
TV4              16,100 0                        -  
TVC              10,800 +100              470,000
TVD                5,600 -200                12,300
TXM              10,500 +500                  3,300
UNI                4,000 -200                  3,000
V12              10,800 -1,000                     100
V21                8,100 +100                  6,229
VAT                4,400 +400              259,600
VBC              75,600 0                     107
VC1              18,000 0                  2,400
VC2              16,400 0                     400
VC3              24,700 -300           1,129,152
VC6                8,100 +400                  3,700
VC7              22,700 -300                78,200
VC9              10,100 +100                  4,400
VCC              11,600 -200                  6,900
VCG              18,600 0           1,886,606
VCM              27,000 0                        -  
VCR                5,200 +400              364,100
VCS            165,100 -200                24,550
VDL              38,800 0                        -  
VDS              10,000 0                  1,560
VE1                7,700 +700                  4,100
VE2              13,400 0                        -  
VE3              13,900 +600                     100
VE4              12,400 0                        -  
VE8              12,500 -700                     200
VE9                9,800 0                       75
VGC              19,300 -300              297,430
VGP              28,900 0                        -  
VGS              12,200 -200              411,780
VHL              70,000 0                        -  
VIE                4,000 0                        -  
VIG                1,600 0              223,300
VIT              28,000 -500              185,947
VIX                6,800 0              324,943
VKC              10,000 -100              191,001
VLA              11,200 0                        -  
VMC              39,500 +100                56,010
VMI                6,200 0                18,000
VMS              13,200 +1,200                     100
VNC              36,500 0                        -  
VND              21,200 +400              888,165
VNF              52,800 +4,800                     450
VNR              24,000 -100                  1,000
VNT              32,000 0                        -  
VSA              26,100 +100                  1,100
VTC                9,000 -200                  1,262
VTH              12,600 +800                     100
VTJ                8,800 +500                41,500
VTL              12,400 0                        -  
VTS              12,500 0                       15
VTV              20,900 +900                98,260
VXB              10,300 0                        -  
WCS            181,000 0                  1,600
WSS                4,200 0                94,200
WSS                4,200 0                59,500
VXB                9,500 +1,200                        -  
WCS            180,500 0                     216
WSS                4,200 +200              122,900

 

Share with your friends:             
 

Giấy phép Báo điện tử số: 321/GP-BTTT, cấp ngày 26/10/2007
Deputy Editor-in-Chief: Pham Huu Chuong
Managing Editors: Nguyen Van Thang, Huynh Cam Tung
Head Office: 35 Nam Ky Khoi Nghia St., Dist.1, Ho Chi Minh City, Vietnam. Tel: (84.8) 829 5936; Fax: (84.8) 829 4294.
All rights reserved. Developed by Mat Bao Company.