Thursday,  Jun 21, 2018,00:28 (GMT+7) 0 0
Hanoi Stock Exchange on June 13, 2017
The Saigon Times Daily
Tuesday,  Jun 13, 2017,20:30 (GMT+7)

Hanoi Stock Exchange on June 13, 2017

The Saigon Times Daily

HNX-INDEX: 97.31 (+0.49%)
Stock Price Change Volume
ACB              26,500 +500           4,007,464
ACM                1,900 0              451,732
ADC              15,900 0                        -  
ALT              14,500 0                        -  
ALV              10,500 0                     900
AMC              31,200 +200                62,700
AME                4,300 0                        -  
AMV              16,100 -900                  7,000
API              36,300 +300                  7,350
APP              11,000 0                  3,858
APS                4,300 -100              332,680
ARM              30,800 -3,400                     100
ASA                2,500 +200              363,700
ATS              24,300 +1,400                39,200
B82                2,600 0                       50
BAX              24,000 0                        -  
BBS              13,600 0                        -  
BCC              14,800 +200              253,300
BDB              10,000 0                        -  
BED              39,500 0                        -  
BHT                5,200 0                        -  
BII                3,600 -300           1,449,431
BKC                8,200 +300                     400
BLF                4,200 0                  4,200
BPC              17,400 0                        -  
BSC              15,400 0                        -  
BST              12,000 0                        -  
BTS                7,200 0                        -  
BVS              18,400 +200                59,000
BXH              15,600 0                        -  
C69                6,500 -100                46,900
C92              11,000 0                        -  
CAN              27,500 0                        -  
CAP              36,600 +2,100                37,201
CCM              25,800 0                        -  
CDN              22,900 0                        -  
CEO              11,200 -200           1,164,750
CJC              37,000 0                        -  
CKV              18,000 0                        -  
CLH              13,700 -800                     100
CLM              14,700 0                        -  
CMC                6,100 0                        -  
CMI                4,200 -200                37,500
CMS                5,700 +200                  3,700
CPC              30,400 +400                     950
CSC              29,200 +100                23,217
CT6                5,600 0                        -  
CTA                1,400 -100                24,900
CTB              27,000 0                        -  
CTC                4,700 0                        -  
CTP              14,200 +600              171,900
CTS              11,000 0              742,314
CTT                7,900 0                        -  
CTX              17,800 0                        -  
CVN                4,500 -300              203,170
CVT              42,000 +500              182,614
CX8                9,800 +100                     200
D11              12,600 0                        -  
DAD              20,100 -100                  1,900
DAE              16,900 +300                     200
DBC              30,200 -300                64,400
DBT              15,700 0                  4,225
DC2                8,400 -200                  5,000
DC4                8,400 +200              105,942
DCS                2,700 +100              400,671
DGC              31,200 +100                15,584
DGL              31,300 +100                     810
DHP                9,800 -100                10,600
DHT              73,500 -600                16,910
DID                5,000 0                        -  
DIH              10,000 -700                  9,500
DL1              17,000 +200              158,100
DLR              10,700 0                        -  
DNC              26,500 +1,500                     100
DNM              25,000 0                        -  
DNP              29,900 +1,900                61,976
DNY                7,800 +100                  1,700
DP3              35,000 +400                  6,700
DPC              19,000 0                        -  
DPS                2,800 +100           1,308,860
DST              27,900 -200              308,400
DXP              14,200 +100                  4,900
DZM                8,100 -600                10,600
E1SSHN30              10,000 0                        -  
EBS                9,100 0                     900
ECI              13,000 0                        -  
EID              16,000 0                        -  
FDT              35,000 0                        -  
FID                1,600 0                        -  
G20                2,700 +200              219,100
GLT              43,300 0                        -  
GMX              25,000 +200                11,400
HAD              39,900 +800                     300
HAT              32,200 0                  1,010
HBE                7,500 +600                        -  
HBS                3,000 0                        -  
HCC              35,900 -400                  7,700
HCT              18,000 0                        -  
HDA              10,500 0                30,900
HEV              12,500 -100                     300
HGM              38,100 +3,100                     300
HHC              46,100 -100                  5,900
HHG                8,900 -100              932,378
HJS              17,500 0                  6,800
HKB                4,800 -100              726,618
HKT                5,000 0                  5,900
HLC              12,200 0                        -  
HLD              11,900 0                26,800
HLY              18,400 0                        -  
HMH              12,000 0                  2,000
HNM                5,400 0                        -  
HOM                5,500 0                14,600
HPM              19,300 -100                     200
HST                5,800 0                        -  
HTC              29,600 0                        -  
HTP              17,400 0                        -  
HUT              12,200 -100           1,193,275
HVA                2,600 -100                34,000
HVT              32,000 0                        -  
ICG                7,000 +100                32,618
IDJ                2,300 -100                27,900
IDV              49,000 -200                33,800
INC                7,300 +600                     100
INN              62,000 +500                17,800
ITQ                3,500 0                39,500
IVS                9,900 -100              197,200
KDM                3,900 -100                68,500
KHB                2,200 0           1,384,900
KHL                   900 0                        -  
KKC              15,500 0                  3,500
KLF                2,800 +100           9,929,276
KMT                9,300 +400                       39
KSD                3,300 +100                  8,000
KSK                1,400 0           1,219,500
KSQ                1,900 -100              159,500
KST              15,000 +1,300                     800
KTS              47,500 +500                     900
KTT                6,500 0                10,800
KVC                2,700 0              393,100
L14              64,500 +400                23,020
L18              11,700 0                        -  
L35                4,900 -100                     500
L43                5,100 0                        -  
L44                2,400 0                        -  
L61                8,000 0                  1,200
L62                7,700 0                        -  
LAS              13,200 +200              142,330
LBE              17,100 0                        -  
LCD                6,600 0                        -  
LCS                2,900 0                  1,700
LDP              35,000 -2,000                  1,200
LHC              64,200 0                        -  
LIG                6,900 -100              157,100
LM7                3,300 0                        -  
LO5                2,700 0                        -  
LTC                3,500 0                        -  
LUT                2,700 0                        -  
MAC                9,100 0                78,800
MAS              96,000 -1,000                  5,614
MBG                3,600 0                11,800
MBS              10,200 -100              164,600
MCC              13,500 +400                  1,300
MCF              14,900 0                        -  
MCO                2,200 -200                  3,400
MDC                5,300 +200                     100
MEC                2,400 -200                  7,810
MHL                6,600 0                     600
MIM                5,700 0                        -  
MKV              13,600 0                        -  
MLS              21,000 -500                  3,200
MNC                5,400 -100                42,200
MPT                4,500 0              395,650
MSC              20,000 0                  2,000
MST                9,500 +200              275,300
NAG                5,900 0                28,004
NBC                5,700 0                11,000
NBP              15,300 -100                     200
NDF              16,500 -1,800              379,000
NDN              10,400 0              735,816
NDX              12,500 0                26,600
NET              29,000 -200                36,200
NFC              17,000 +500                        -  
NGC              11,000 0                        -  
NHA              11,100 +1,000                52,000
NHC              29,900 0                        -  
NHP                3,400 -100              191,100
NPS              11,700 0                        -  
NST              12,000 +300                     100
NTP              65,500 0                37,272
NVB                7,400 -700              107,100
OCH                5,400 0                        -  
ONE                5,700 -400                10,400
ORS                3,100 0                        -  
PBP              13,000 -100                21,800
PCE              14,700 0                        -  
PCG                6,600 0                  2,934
PCN                3,000 0                        -  
PCT                9,000 0                        -  
PDB              17,700 +100                  4,600
PDC                4,200 +300                  3,000
PEN                8,900 0                        -  
PGS              18,000 0                86,421
PGT                4,600 0                11,000
PHC              19,800 -300              310,911
PHP              14,900 -100                     600
PIC              14,000 -700                     500
PIV              25,300 -200              269,900
PJC              25,100 -2,700                10,740
PLC              29,900 +200              347,035
PMB              12,000 0                        -  
PMC              80,000 0                  2,239
PMP              16,500 +200                  8,000
PMS              26,900 0                  2,160
POT              18,400 +100                  1,086
PPE              13,500 +100                  1,200
PPP              10,000 0                        -  
PPS              11,600 -200                  1,100
PPY              12,300 0                        -  
PRC              20,100 +2,000                        -  
PSC              16,000 -500                     500
PSD              16,400 0                  1,400
PSE              11,500 -900                  2,700
PSI                4,500 -300                  3,800
PSW              11,900 0                        -  
PTD              22,500 +2,000                        -  
PTI              23,700 +400                     528
PTS                6,300 +100                10,200
PV2                2,200 +200              577,145
PVB              11,000 +300                91,900
PVC                7,700 +500              748,159
PVE                7,100 +200                62,100
PVG                6,900 -100                40,200
PVI              33,700 +200              690,075
PVL                2,700 +100                40,898
PVS              16,700 +100              723,296
PVV                1,500 +100                32,100
PVX                2,000 -100           7,031,655
PXA                1,600 +100                20,200
QHD              26,300 +300              270,984
QNC                4,100 0                        -  
QST              12,900 0                        -  
QTC              28,300 +100                     100
RCL              16,900 0                        -  
S55              28,300 -200                  4,300
S74                7,400 +600           1,706,300
S99                6,600 +100              109,870
SAF              50,000 0                     200
SAP              13,100 0                        -  
SCI                8,000 0                        -  
SCJ                2,400 -100                33,700
SCL                3,600 +100                  2,900
SD2                6,900 0                63,860
SD4              11,400 0                        -  
SD5              11,000 -100                65,000
SD6                9,200 0                  1,900
SD7                3,700 0                85,000
SD9                7,700 0                18,751
SDA                2,800 0                  1,996
SDC              15,500 +1,000                        -  
SDD                2,400 +100                31,801
SDE                1,200 -100                     100
SDG              18,000 0                        -  
SDH                2,900 0                        -  
SDN              33,000 0                        -  
SDP                5,400 +100                58,000
SDT                8,800 +100                  5,600
SDU              20,000 0                        -  
SEB              32,600 +400                  1,100
SED              19,100 +100                  3,000
SFN              28,500 0                        -  
SGC              73,100 +3,100                  9,900
SGD              13,000 +1,100                  2,400
SGH              37,000 +3,100                  1,402
SGO                1,200 0                        -  
SHB                7,200 +100         11,504,911
SHN              10,300 0              951,516
SHS              13,000 +800           2,500,495
SIC                7,300 -100                30,100
SJ1              16,900 +1,500                     200
SJC                7,200 -300                     300
SJE              24,500 -2,500                  5,300
SLS            184,500 +200                  8,200
SMN                9,000 -200                  1,000
SMT              21,700 +1,300                     600
SPI                2,700 -100              444,200
SPP              27,800 -100                  9,600
SRA              10,700 +100                10,000
SSM              15,800 0                        -  
STC              27,500 0                     300
STP                7,400 -400                     100
SVN                3,100 -100              113,900
TA9              19,000 0                     900
TAG              32,000 +2,300                     500
TBX              10,000 0                        -  
TC6                4,400 +100                78,151
TCS                4,300 0                  3,400
TDN                4,500 0                  9,636
TEG                8,300 0              178,500
TET              29,100 0                        -  
TFC                6,400 0                        -  
TH1                5,700 0                        -  
THB              18,300 0                        -  
THS                8,000 0                  5,500
THT                6,400 0                12,732
TIG                4,500 0              542,200
TJC                7,900 0                        -  
TKC              23,000 0                  1,200
TKU              14,000 0                       70
TMB              10,000 0                        -  
TMC              13,800 0                        -  
TMX                9,700 0                  1,000
TNG              14,600 -400              384,930
TPH                8,700 0                        -  
TPP              19,400 -2,100                     800
TSB              11,000 0                14,700
TST                5,000 0                        -  
TTB                8,900 -400           1,302,037
TTC              18,700 0                       10
TTH                8,300 -100                42,800
TTT              69,500 -2,300                  7,500
TTZ                3,900 -100              183,100
TV2            170,500 -4,000                  4,325
TV3              50,300 -5,300                  1,600
TV4              15,700 -400                  1,285
TVC              10,900 +100              621,700
TVD                5,700 +100                15,100
TXM              10,600 +100                  9,000
UNI                4,100 +100                     902
V12              10,800 0                        -  
V21                8,100 0                        -  
VAT                4,800 +400              284,600
VBC              80,000 +4,400                  3,120
VC1              18,000 0                        -  
VC2              16,500 +100                  7,000
VC3              24,300 -400           1,147,550
VC6                8,100 0                        -  
VC7              22,600 -100                29,050
VC9              10,400 +300                  9,800
VCC              11,700 +100                     400
VCG              18,600 0              989,763
VCM              27,000 0                        -  
VCR                5,700 +500              333,425
VCS            165,900 +800                43,177
VDL              38,800 0                        -  
VDS                9,800 -200                  7,500
VE1                7,400 -300                     100
VE2              13,400 0                        -  
VE3              13,300 -600                     200
VE4              12,400 0                        -  
VE8              12,100 -400                  5,967
VE9                9,000 -800                11,600
VGC              19,300 0              283,210
VGP              28,900 0                        -  
VGS              12,300 +100              302,150
VHL              70,000 0                        -  
VIE                4,000 0                        -  
VIG                1,700 +100              341,300
VIT              28,700 +700                13,500
VIX                7,200 +400              635,950
VKC              10,200 +200              130,910
VLA              11,600 +400                     200
VMC              38,800 -700                  4,000
VMI                5,900 -300              206,100
VMS              13,200 0                        -  
VNC              36,500 0                        -  
VND              21,500 +300              656,682
VNF              58,000 +5,200                     200
VNR              24,200 +200                  8,200
VNT              29,000 -3,000                  9,200
VSA              26,200 +100                  2,000
VTC                9,000 0                  1,289
VTH              12,000 -600                     100
VTJ                9,000 +200                10,400
VTL              12,400 0                        -  
VTS              12,800 +300                  1,000
VTV              20,800 -100              814,186
VXB              10,300 0                        -  
WCS            181,000 0                     912
WSS                4,200 0              126,100
WSS                4,200 0                59,500
VXB                9,500 +1,200                        -  
WCS            180,500 0                     216
WSS                4,200 +200              122,900

 

Share with your friends:         
 
Business
World
Sport
Travel
 
Publication Permit No. 321/GP-BTTT issued on October 26, 2007
Deputy Editor-in-Chief: Pham Huu Chuong
Managing Editor: Nguyen Van Thang.
Assistant Managing Editor: Pham Dinh Dung.
Head Office: 35 Nam Ky Khoi Nghia St., Dist.1, Ho Chi Minh City, Vietnam. Tel: (84.28) 3829 5936; Fax: (84.28) 3829 4294.
All rights reserved.