Tuesday,  Jun 19, 2018,13:24 (GMT+7) 0 0
Hochiminh Stock Exchange on September 6, 2017
The Saigon Times Daily
Wednesday,  Sep 6, 2017,19:08 (GMT+7)

Hochiminh Stock Exchange on September 6, 2017

The Saigon Times Daily

VN-INDEX: 792.31 (+0.45%)
Stock Price Change Volume
AAA              32,450 +400         1,096,910
AAM              10,250 0                   370
ABT              35,200 -400                   160
ACC              24,500 +500                1,370
ACL                8,360 -40                   210
ADS              19,300 0            182,650
AGF                9,440 +430              10,190
AGM                9,200 +110                     10
AGR                5,650 -90            424,850
AMD              11,100 -100            557,660
ANV                7,400 +310              44,830
APC              38,000 -500              24,340
APG                6,070 0            153,660
ASM              12,100 0         2,463,100
ASP                6,450 -50              14,480
ATG                3,910 +50              75,580
BBC            114,000 +500                     50
BCE                5,750 -20                6,650
BCG                7,160 -10            316,460
BCI              29,300 -300                3,500
BFC              40,000 -100            127,040
BHN              84,000 +1,400              15,700
BIC              35,600 +900              19,590
BID              20,600 -350         2,638,220
BMC              16,700 0              25,310
BMI              29,000 -350                5,400
BMP              72,300 -1,100            293,910
BRC              11,500 +600                   230
BSI              15,400 +500              18,690
BTP              11,600 0                1,990
BTT              33,050 -2,300                   610
BVH              54,500 -200            177,080
BWE              25,100 -400            521,380
C32              36,200 -150              69,600
C47              21,550 -200              49,760
CAV              52,500 -200              92,420
CCI              15,500 0                5,210
CCL                5,040 -250         2,307,280
CDC              17,200 0                     -  
CDO                3,730 -10            192,490
CEE              25,200 -350              43,660
CHP              25,950 -350              67,550
CIG                2,700 -120                     40
CII              33,200 -800            945,120
CLC              68,500 -100                7,740
CLG                5,880 -20                3,120
CLL              27,350 +350                   400
CLW              19,900 +200                3,030
CMG              17,250 +550            115,370
CMT                8,880 -620                   280
CMV              20,200 0                     -  
CMX                4,540 -250                3,460
CNG              29,500 0              12,100
COM              56,000 0                     -  
CSM              15,600 0            226,840
CSV              32,900 0              25,460
CTD            208,200 -800              36,940
CTF              28,000 -1,500              11,900
CTG              18,750 -150         1,004,380
CTI              29,250 0            472,600
CTS              11,250 -100            165,760
D2D              44,850 +2,250              99,900
DAG              12,950 -100            123,380
DAH                5,620 -20            205,030
DAT              32,650 0                     -  
DCL              24,100 0            117,000
DCM              13,600 +50            944,440
DGW              16,000 +200            107,310
DHA              37,200 -300              27,810
DHC              33,100 -250                8,900
DHG            105,900 -2,300            170,750
DHM                4,780 -40            169,270
DIC                6,470 +170                9,760
DIG              15,800 0            619,440
DLG                4,120 -30         1,055,240
DMC            108,000 -700              45,550
DPM              23,300 -50            352,230
DPR              43,750 +250              28,930
DQC              36,700 0              11,420
DRC              23,150 -650            613,280
DRH              24,400 -100            114,840
DRL              42,900 0                   540
DSN              54,300 +300                4,970
DTA                7,000 +400              11,490
DTL              28,000 +500                2,070
DTT                9,950 +650                   100
DVP              69,400 -600                1,200
DXG              20,450 -200         3,883,210
DXV                4,400 -190                1,140
E1VFVN30             12,750 +20            215,230
EIB              12,150 +50            124,720
ELC              20,700 -100            125,510
EMC              17,950 0                1,010
EVE              16,800 +50              63,750
EVG                8,680 +20         1,222,480
FCM                7,190 +40            172,940
FCN              20,950 -100            716,350
FDC              28,000 -900                     60
FIT              12,400 +450         6,347,350
FLC                7,420 +50       15,459,690
FMC              18,700 +300            309,720
FPT              48,200 -300            510,590
FTM              15,350 +1,000         2,820,950
FTS              11,400 +50                2,840
FUCTVGF1             13,000 +850                   620
FUCVREIT             11,950 +300                     10
GAS              65,100 +400            557,740
GDT              54,500 -1,000              31,610
GIL              33,100 -200              26,820
GMC              29,300 -300                1,140
GMD              42,500 -200            709,470
GSP              13,350 0            105,310
GTA              17,700 -50                1,850
GTN              15,600 -200            732,000
HAG                8,310 -80         2,132,400
HAH              23,000 0                     60
HAI              10,350 0         4,254,600
HAP                4,500 -30              20,530
HAR                9,300 -700         1,073,860
HAS                8,800 0                     40
HAX              38,100 0              42,270
HBC              57,600 -300            930,010
HCD                8,500 +170         1,170,390
HCM              39,150 -450            205,650
HDC              17,600 -100            924,720
HDG              31,150 0              57,890
HHS                4,280 -20            635,970
HID                4,900 -10            344,060
HII              29,900 -500            369,920
HLG              10,200 0                     -  
HMC              11,000 0              10,500
HNG                9,040 -210         1,691,500
HOT              32,600 0                     -  
HPG              36,000 +600         6,121,580
HQC                3,270 -20         9,264,060
HRC              36,500 -900              15,000
HSG              29,500 -150         2,308,950
HT1              16,500 +450         2,235,660
HTI              18,200 -300                9,590
HTL              44,000 0                     -  
HTT                7,950 -550         1,775,820
HTV              17,100 -50                6,050
HU1                7,200 0                   370
HU3                9,200 +200                7,020
HVG                6,260 -140            212,120
HVX                4,700 0                     -  
ICF                2,330 -10                2,440
IDI                5,800 0              42,890
IJC              12,100 0         1,293,750
IMP              67,800 -600                6,570
ITA                4,060 -30         2,629,520
ITC              13,750 -50              28,300
ITD              18,500 -200              46,890
JVC                3,710 0              56,580
KAC              18,000 0                     -  
KBC              15,350 +150         1,631,480
KDC              42,200 -300            272,360
KDH              28,000 0              71,150
KHA              33,000 +1,400                1,280
KHP              10,000 0              33,330
KMR                4,150 -50              42,150
KPF                5,500 0                2,040
KSA                2,200 +20            917,290
KSB              53,000 +200            633,170
KSH                2,820 +10              93,090
L10              14,300 0                     -  
LAF              12,000 -200                4,770
LBM              41,300 -600              37,020
LCG              11,750 -150            558,150
LCM                1,180 +30            125,140
LDG              16,150 -200         1,395,200
LEC              20,000 0                3,330
LGC              21,350 +1,350                   310
LGL              12,450 +200         1,204,502
LHG              18,900 -350              41,240
LIX              44,700 -100              33,770
LM8              20,200 -750                   230
LSS              12,050 -250            102,400
MBB              23,350 0         2,406,130
MCG                4,020 +100            339,880
MCP              24,400 +1,150                   100
MDG              13,400 0                     -  
MHC                5,690 -10                9,120
MSN              48,000 +100         2,333,850
MWG            108,000 0            268,760
NAF              26,800 -100              89,700
NAV                7,100 0                     20
NBB              17,500 +750              74,220
NCT              78,400 +400                7,150
NKG              33,200 0            326,850
NLG              27,350 0            684,710
NNC              55,000 -200              17,630
NSC            118,200 -7,000                1,060
NT2              25,800 0            482,110
NTL                9,950 -30            130,270
NVL              60,200 0         3,419,100
NVT                3,350 -60            175,100
OGC                2,590 0         2,765,860
OPC              55,000 0                3,950
PAC              48,750 +350              56,380
PAN              37,900 +1,200                4,960
PC1              34,500 -450              75,950
PDN              89,000 -700              10,890
PDR              28,000 -100            959,300
PET              10,450 +200            311,020
PGC              14,800 0              13,050
PGD              41,950 -250              23,410
PGI              20,550 0              27,130
PHR              41,300 -100            430,960
PIT                6,900 0                     -  
PJT              13,800 +600                   110
PLP              25,900 -1,900            226,390
PLX              67,000 0            525,730
PNC              15,150 0                     -  
PNJ            107,000 -600            171,220
POM              14,900 0                1,000
PPC              19,900 -200            197,690
PPI                2,910 -70            700,830
PTB            131,000 +2,100              69,640
PTC                6,380 +160              31,630
PTL                3,960 +20            218,640
PVD              13,650 +50         1,949,370
PVT              15,000 0              88,890
PXI                2,470 0                8,270
PXS                9,080 +40            101,700
PXT                3,970 +60              13,230
QBS                9,350 +50            262,670
QCG              18,600 +900            586,640
RAL            115,900 -900              15,690
RDP              20,150 -50                   120
REE              35,100 -150            612,030
RIC                7,440 -530                     10
ROS            116,800 +2,000         5,061,330
S4A              21,000 -1,300              12,010
SAB            263,000 +8,000              22,460
SAM                9,820 -120            202,880
SAV              11,700 -300                1,980
SBA              15,300 0              27,430
SBT              30,300 -700         1,502,840
SBV              42,500 -350              29,040
SC5              29,350 -500              58,730
SCD              40,000 +200                     40
SCR              11,200 -200         2,521,130
SFC              27,500 0                     -  
SFG              14,500 -50              34,700
SFI              29,000 -900              21,690
SGT                7,900 -500                7,880
SHA                9,970 0            210,700
SHI                8,200 -100            226,600
SHP              22,000 -800                4,010
SII              23,350 +400                     10
SJD              23,500 -400              20,410
SJF              13,850 +50            106,020
SJS              26,500 -200            106,530
SKG              32,500 +350            198,280
SMA                9,400 -200                   450
SMC              23,200 -100            104,870
SPM              14,900 -550                   460
SRC              14,050 -100              24,810
SRF              19,950 +150              17,830
SSC              63,000 0                   520
SSI              25,000 -100         1,730,160
ST8              25,050 +150                7,120
STB              11,650 -200         1,144,370
STG              22,600 0              41,630
STK              17,050 +50                   460
STT              10,600 0                     -  
SVC              49,000 0                9,700
SVI              38,000 0                     -  
SVT                8,650 0                     -  
SZL              37,200 -2,000                8,410
TAC              47,850 -150                     20
TBC              25,000 -1,500                     10
TCD              18,250 -450            221,100
TCH              16,000 -100            597,280
TCL              28,500 -400                     70
TCM              28,600 -150            383,930
TCO              11,400 +100                     10
TCR                3,690 -200              20,960
TCT              49,450 +50                9,660
TDC                7,960 0            115,220
TDG              14,400 -50            182,380
TDH              16,250 -100            211,980
TDW              22,250 0                     -  
THG              55,400 +1,000              87,880
THI              40,000 0                     -  
TIC              13,700 0              18,540
TIE              10,000 -200                1,120
TIP              16,300 +100                3,120
TIX              32,500 0            400,000
TLG            100,000 0                2,010
TLH              12,650 +100         1,461,600
TMP              32,900 0                     -  
TMS              59,200 -800                3,380
TMT              11,450 -50                8,410
TNA              38,700 -700                8,260
TNC              11,550 -50                1,320
TNI                7,000 +30            664,750
TNT                4,190 +30            183,640
TPC                9,600 +400                   600
TRA            115,000 -600              12,340
TRC              29,100 +500              66,360
TS4                7,980 -10                   410
TSC                4,700 +100         1,189,840
TTF                7,000 -50            153,160
TV1              19,700 -300                6,970
TVS              10,400 +200              46,940
TVT              23,900 -50                   300
TYA              11,100 +100                6,370
UDC                3,910 -90              43,340
UIC              34,800 +600              15,400
VAF              11,900 0                2,000
VCB              38,000 -150            659,690
VCF            198,800 0                     -  
VCI              58,000 -1,000              63,080
VDP              38,100 -200              31,980
VDS              10,300 +150                8,010
VFG              56,900 -500                   470
VHC              48,500 -100                6,450
VHG                1,980 +80         4,730,780
VIC              50,000 -200         1,044,140
VID                8,810 -70              15,400
VIP                7,320 +30              12,410
VIS              22,500 +400            127,400
VJC            130,800 +200            363,650
VMD              27,500 -700                2,170
VND              21,400 0            519,460
VNE                8,450 -60              69,310
VNG              11,750 +750            537,110
VNL              20,300 0                     -  
VNM            151,000 -1,600            325,420
VNS              17,800 -300                2,430
VOS                1,830 -10            362,560
VPB              38,150 +1,750         1,921,010
VPH              12,400 -100            147,300
VPK                6,900 -300                1,210
VPS              20,000 0                     -  
VRC              27,000 0            218,530
VSC              54,400 -200              50,550
VSH              17,900 -300              34,540
VSI              16,600 +900                     10
VTB              17,250 -150                1,040
VTO                7,050 -10              28,450

 

Share with your friends:         
 
Business
World
Sport
Travel
 
Publication Permit No. 321/GP-BTTT issued on October 26, 2007
Deputy Editor-in-Chief: Pham Huu Chuong
Managing Editor: Nguyen Van Thang.
Assistant Managing Editor: Pham Dinh Dung.
Head Office: 35 Nam Ky Khoi Nghia St., Dist.1, Ho Chi Minh City, Vietnam. Tel: (84.28) 3829 5936; Fax: (84.28) 3829 4294.
All rights reserved.