Wednesday,  Oct 24, 2018,04:27 (GMT+7) 0 0
Hanoi Stock Exchange on May 3, 2017
The Saigon Times Daily
Wednesday,  May 3, 2017,22:27 (GMT+7)

Hanoi Stock Exchange on May 3, 2017

The Saigon Times Daily

HNX-INDEX:  89.82 (+0.32%)  
Stock Price Change Volume
ACB              23,800 +600           2,658,488
ACM                1,700 0              220,710
ADC              15,500 0                        -  
ALT              13,800 -1,300                  1,020
ALV                4,300 +300              178,000
AMC              30,000 0                     100
AME                4,000 0                        -  
AMV              18,000 +500                  8,500
API              25,700 +200                10,100
APP                6,300 -700                     100
APS                2,600 +100                38,900
ARM              38,000 0                  1,600
ASA                1,800 -100                15,400
ATS              12,400 -1,200              476,400
B82                2,600 +100                     800
BAX              21,100 0                        -  
BBS              14,500 +500                     100
BCC              14,400 -400              354,266
BDB              10,000 0                        -  
BED              42,000 0                        -  
BHT                3,000 0                        -  
BII                2,500 0              222,055
BKC                6,100 0                        -  
BLF                4,500 0                  2,700
BPC              18,400 -400                  1,510
BSC              15,400 0                        -  
BST              12,500 0                        -  
BTS                8,000 0                       20
BVS              17,000 +400                50,100
BXH              20,900 -2,300                  2,300
C69              11,300 -1,200                55,300
C92                9,300 -700                     300
CAN              21,000 0                        -  
CAP              31,600 +100                  2,800
CCM              17,800 +1,600                     500
CDN              22,400 -1,400                  3,200
CEO              11,600 +200           1,109,710
CJC              37,000 0                        -  
CKV              14,000 0                        -  
CLH              13,500 0                        -  
CLM              14,700 0                        -  
CMC                5,000 0                     300
CMI                3,300 -100              192,000
CMS                6,000 +100                     200
CPC              26,000 -500                     500
CSC              30,400 -1,000                20,800
CT6                5,300 0                        -  
CTA                1,400 +100                     200
CTB              26,800 +2,300                  1,000
CTC                3,800 -300                  1,700
CTP              14,000 -800              138,900
CTS                8,000 +100                63,999
CTT                8,100 0                        -  
CTX              17,000 0                  6,400
CVN                2,500 -100                11,300
CVT              49,800 -500              266,560
CX8                9,400 -100                     100
D11              11,800 -600                     600
DAD              16,700 -200                  2,000
DAE              16,600 0                     200
DBC              26,900 +100                74,323
DBT              15,800 -300                37,119
DC2                6,800 0                        -  
DC4                6,900 -500                  1,100
DCS                2,300 +100              389,610
DGC              30,000 -500                61,650
DGL              30,500 -600                  6,100
DHP                9,800 +200                34,200
DHT              92,000 -2,000                14,550
DID                5,500 0                        -  
DIH              10,800 +100                     200
DL1              10,800 -200                  1,000
DLR              10,000 0                        -  
DNC              33,000 0                        -  
DNM              25,400 +1,900                     100
DNP              29,000 +1,000                93,258
DNY                7,100 0                     175
DP3              35,300 +300                20,910
DPC              17,000 0                       10
DPS                2,600 0                73,600
DST              27,100 +100              679,900
DXP              14,700 -300                  1,500
DZM              10,000 0                       95
E1SSHN30              10,000 0                        -  
EBS                9,800 0                        -  
ECI              13,000 0                        -  
EID              14,800 -200                11,010
FDT              35,000 0                        -  
FID                1,700 0                        -  
G20                3,200 +100                  3,400
GLT              45,100 +1,100                     200
GMX              24,000 0                  2,710
HAD              39,500 0                        -  
HAT              34,200 -1,400                  1,100
HBE                7,500 0                        -  
HBS                2,700 -100              178,600
HCC              33,000 +100                  5,027
HCT              16,200 -1,600                     300
HDA              11,200 +500                74,800
HDO                1,000 -100                44,000
HEV              12,400 0                        -  
HGM              34,200 +1,200                        -  
HHC              45,500 0                  4,550
HHG                8,400 +200              792,525
HJS              16,500 +400                  7,000
HKB                6,300 -100              622,996
HKT                4,800 +200                     300
HLC              10,900 0                        -  
HLD              11,800 0                  8,200
HLY              16,900 -1,400                     100
HMH              12,800 -300                33,200
HNM                6,100 +300                  3,400
HOM                6,000 0                        -  
HPM              19,200 0                     200
HST                5,800 0                        -  
HTC              31,000 -200                  1,700
HTP              18,000 +600                        -  
HUT              13,800 +500           2,045,826
HVA                2,400 +100                  9,600
HVT              30,000 +200                  5,002
ICG                7,300 0                        -  
IDJ                2,200 -100                49,400
IDV              50,100 -3,700                61,940
INC                5,700 0                        -  
INN              62,000 0                  1,900
ITQ                3,100 0                  7,800
IVS              10,300 -200                  8,500
KDM                3,500 0                89,600
KHB                1,800 +100              308,600
KHL                   900 0                        -  
KKC              15,400 0                     800
KLF                2,400 +100              941,425
KMT                8,900 0                        -  
KSD                2,900 -100                11,200
KSK                1,000 -100                71,800
KSQ                1,500 -100                11,540
KST              13,700 +1,200                     100
KTS              49,500 +2,400                  3,930
KTT                6,100 -300                16,500
KVC                2,400 +100              222,100
L14              68,000 -3,000                20,200
L18              11,000 0                        -  
L35                5,100 0                     400
L43                5,700 0                        -  
L44                2,100 +100                  1,440
L61                8,100 0                        -  
L62                7,000 +200                     200
LAS              13,200 0              112,910
LBE              16,000 0                        -  
LCD                7,900 +600                        -  
LCS                3,500 -100                  2,800
LDP              37,200 -1,300                  1,600
LHC              60,800 0                  4,600
LIG                6,000 +300                95,800
LM7                2,700 0                        -  
LO5                2,800 -200                     100
LTC                3,000 0                     200
LUT                2,700 -100                     710
MAC                8,700 -200                55,148
MAS            103,500 +3,500                10,650
MBG                3,700 +200                33,200
MBS                7,700 +700              447,540
MCC              13,700 0                  1,009
MCF              14,300 -300                     500
MCO                2,000 +100                10,900
MDC                5,400 0                     100
MEC                2,200 -200                  6,400
MHL                6,000 0                  1,100
MIM                3,400 0                        -  
MKV              14,400 0                        -  
MLS              23,900 +800                  3,700
MNC                5,100 +100                  5,600
MPT                5,500 0                42,600
MSC              24,000 -500                11,000
MST              10,000 -300              242,000
NAG                5,400 -200                  9,710
NBC                6,400 +100                10,200
NBP              14,600 0                        -  
NDF                3,400 +300              167,100
NDN                8,400 -100              123,300
NDX              12,200 -200                     200
NET              29,800 -700                19,217
NFC              17,000 0                        -  
NGC              10,900 0                        -  
NHA              10,000 -100                11,500
NHC              38,800 -600                     220
NHP                3,100 -200           1,377,820
NPS              12,000 0                        -  
NST              12,500 +600                     300
NTP              75,000 -500                  7,520
NVB                4,500 0                        -  
OCH                4,400 -200                  5,500
ONE                6,200 +200                  2,029
ORS                3,000 0                        -  
PBP              14,100 0                16,025
PCE              16,100 0                        -  
PCG                8,500 0                        -  
PCN                2,900 0                  1,500
PCT                9,800 0                       23
PDB              19,300 +1,300                25,300
PDC                4,100 0                        -  
PEN                9,000 0                        -  
PGS              17,800 -400                64,965
PGT                3,300 0                       93
PHC              14,000 -200              206,200
PHP              15,300 +100                  1,700
PIC              13,000 0                       19
PIV              17,800 +100              259,305
PJC              20,700 -2,100                     130
PLC              28,700 +300                     100
PMB              12,400 0                        -  
PMC              73,900 -800                  1,408
PMP              17,000 0                        -  
PMS              32,000 +600                25,360
POT              17,000 -1,300                  1,500
PPE              13,000 +100                     100
PPP              12,000 0                        -  
PPS              11,700 0                        -  
PPY              16,200 0                        -  
PRC              20,100 +2,000                        -  
PSC              15,400 +700                  5,712
PSD              17,000 0                        -  
PSE              10,600 0                        -  
PSI                4,700 0                     700
PSW              12,300 0                        -  
PTD              20,000 +500                     200
PTI              28,000 0                     900
PTS                5,900 -300                  7,020
PV2                1,700 -100              188,100
PVB              10,200 -200                68,000
PVC                6,900 -400              294,370
PVE                7,000 0                93,921
PVG                7,100 0                18,600
PVI              29,000 -1,000                70,340
PVL                2,200 -100                34,800
PVR                2,300 -200                70,400
PVS              16,700 -500              986,560
PVV                1,300 +100                  8,800
PVX                1,900 0              661,406
PXA                1,300 -100                41,500
QHD              26,800 +800                29,531
QNC                3,600 -200                     100
QST              12,600 0                        -  
QTC              25,200 -800                     100
RCL              21,200 +1,800                     200
S55              36,900 -300                  2,700
S74                6,500 0                        -  
S99                4,900 0              183,700
SAF              53,500 +1,600                     100
SAP              14,500 0                       10
SCI                7,500 0                        -  
SCJ                1,900 +100                15,700
SCL                3,900 0                        -  
SD2                7,100 +100                43,352
SD4              10,800 0                     200
SD5              10,400 -200                68,600
SD6                9,000 +100                29,000
SD7                3,600 -100                  4,500
SD9                7,900 0                  4,800
SDA                2,800 0                12,992
SDC              15,500 +1,000                        -  
SDD                2,300 0                  2,700
SDE                1,200 0                        -  
SDG              33,600 0                       10
SDH                1,900 0                        -  
SDN              35,500 0                        -  
SDP                4,700 -300                65,200
SDT                8,800 +200                29,700
SDU              20,000 0                        -  
SDY                7,700 0                        -  
SEB              29,000 +1,300                     300
SED              20,000 0                        -  
SFN              29,000 0                        -  
SGC              47,300 0                        -  
SGD              11,100 0                        -  
SGH              37,000 0                        -  
SGO                1,400 0                        -  
SHB                7,500 0         18,029,631
SHN              10,000 0           1,543,330
SHS                7,900 0              705,210
SIC                6,100 +300                42,310
SJ1              18,000 0                        -  
SJC                5,300 0                        -  
SJE              29,100 0                        -  
SLS            181,000 +1,000                19,028
SMN                9,200 0                        -  
SMT              21,500 -1,400                     200
SPI                2,200 +100              112,700
SPP              27,400 +1,000                42,700
SRA              12,600 0                  8,900
SSM              16,100 +100                  1,500
STC              28,500 -1,000                     300
STP                5,800 +200                     657
SVN                2,700 0              426,300
TA9              19,200 -1,300                33,300
TAG              35,500 0                        -  
TBX              10,000 0                        -  
TC6                4,600 +300                16,325
TCS                4,200 -100                24,526
TDN                4,400 -200                18,200
TEG                7,200 +100              150,800
TET              29,000 0                        -  
TFC                8,200 +400                     300
TH1                6,800 0                        -  
THB              18,200 0                  5,000
THS                8,400 0                        -  
THT                6,500 -200                14,200
TIG                3,800 +100              511,033
TJC                8,500 +100                15,720
TKC              17,600 +100                     124
TKU              14,200 0                  1,600
TMB                8,600 0                        -  
TMC              14,000 0                  5,069
TMX              11,600 0                        -  
TNG              12,800 -200                52,225
TPH                8,000 0                        -  
TPP              35,000 +1,600                     100
TSB              10,800 0                        -  
TST                5,200 0                        -  
TTB                7,300 +200              361,500
TTC              18,300 +200                  5,203
TTH                9,400 +600              324,710
TTZ                3,300 0              158,600
TV2            215,200 -14,800                50,970
TV3              36,800 +3,300                     100
TV4              15,200 +200                     600
TVC              11,300 +100              483,300
TVD                5,700 -100                  2,400
TXM              10,500 0                        -  
UNI                4,000 +200                  1,250
V12              11,000 0                  2,200
V21              10,000 -300              105,883
VAT                3,500 0                  6,500
VBC              75,000 +2,500                  1,000
VBH              20,900 0                        -  
VC1              19,500 0                     100
VC2              18,400 +400                     100
VC3              29,800 -100              652,400
VC6                9,000 0                       50
VC7              23,300 0                67,210
VC9                9,900 0                        -  
VCC              12,400 -400                     900
VCG              15,600 -100              935,054
VCM              23,600 0                        -  
VCR                2,400 0                  9,200
VCS            153,100 -2,400                29,035
VDL              38,600 0                        -  
VDS                9,600 0                54,200
VE1                8,000 +700                11,700
VE2              12,400 0                     200
VE3              13,300 +300                     200
VE4              14,600 +600                  3,020
VE8              12,600 0                        -  
VE9                6,200 0                        -  
VFR                8,700 +700                     600
VGC              15,200 -300                73,600
VGP              23,000 0                        -  
VGS              11,600 +200              256,900
VHL              70,000 -4,000                20,046
VIE                3,800 0                        -  
VIG                1,300 -100                29,510
VIT              28,800 -600                50,500
VIX                6,800 +500           1,763,567
VKC              10,600 -900              447,644
VLA              12,200 0                        -  
VMC              36,800 +300                  2,600
VMI                5,200 -500              634,408
VMS              12,000 0                23,000
VNC              36,500 0                       33
VND              15,500 +300              576,405
VNF              48,300 -4,700                     100
VNR              25,000 -200                31,000
VNT              31,500 -1,000                     500
VSA              24,500 0                     104
VTC                9,700 0                       70
VTH              11,300 -600                11,700
VTJ                9,000 -400                45,800
VTL              12,400 0                        -  
VTS              11,000 0                        -  
VTV              19,700 0                19,339
VXB              10,500 0                        -  
WCS            180,000 0                     100
WSS                4,000 0              110,300
WSS                5,500 +100              139,400

 

Share with your friends:         
 
Business
World
Sport
Travel
 
Publication Permit No. 321/GP-BTTT issued on October 26, 2007
Deputy Editor-in-Chief: Pham Huu Chuong
Managing Editor: Nguyen Van Thang.
Assistant Managing Editor: Pham Dinh Dung.
Head Office: 35 Nam Ky Khoi Nghia St., Dist.1, Ho Chi Minh City, Vietnam. Tel: (84.28) 3829 5936; Fax: (84.28) 3829 4294.
All rights reserved.